Algemene Voorwaarden Zakelijke Kopers

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE KOPERS

van de besloten vennootschap AutoGrantVeiling.nl B.V.,
gevestigd te Breukelen
(KvK nummer 62754548)

Artikel 1:  Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. AutoGarantVeiling: de handelsnaam van de besloten vennootschap AutoGarantVeiling B.V.;
 2. Auto: de roerende zaak die op de Veiling wordt geveild;
 3. Bevestigingsmail: het e-mailbericht aan de Aspirant-koper waarin AutoGarantVeiling de Toewijzing tot uitdrukking brengt.
 4. Aspirant-koper: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die (niet als Consument) deelneemt aan een Veiling en zich op de door AutoGarantVeiling voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een Veiling;
 5. Bod: een door de Aspirant-koper op een Veiling voor een Auto geboden bedrag. Over dit Bod is de Aspirant-koper ingeval van Toewijzing geen andere kosten – zoals belastingen, leveringskosten e.d. – verschuldigd.
 6. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 7. Koper: de Aspirant-koper aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden;
 8. Koopsom: het bedrag van de hoogste Bieding;
 9. Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst tussen AutoGarantVeiling enerzijds en Koper anderzijds;
 10. Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij de registratie door een Aspirant-koper aan AutoGarantVeiling dienen te worden verstrekt om als Aspirant-koper te kunnen bieden op een Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;
 11. Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van AutoGarantVeiling aan de Koper dat de Auto waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Toewijzing vindt plaats middels toezending van de Bevestigingsmail;
 12. Veiling: de online veiling via de Website voor de verkoop van één of meerdere Auto’s;
 13. Verkoper: AutoGarantVeiling of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan AutoGarantVeiling opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper. Als op de website van AutoGarantVeiling bij een Veiling van een Auto niet staat vermeld dat de verkoop en/of Veiling plaatsvindt in opdracht van een derde, wordt AutoGarantVeiling jegens de Koper in beginsel geacht de Verkoper te zijn, behoudens andersluidende berichtgeving van AutoGarantVeiling;
 14. Website: de website www.autogarantveiling.nl waarmee AutoGarantVeiling Veilingen faciliteert.


Artikel 2:  Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Veiling, iedere registratie van een Aspirant-koper, ieder Bod, iedere in dat kader gesloten koopovereenkomst tussen AutoGarantVeiling en Aspirant-koper en ieder gebruik van de website AutoGarantveiling.nl. De toepasselijkheid van door Aspirant-koper gehanteerde (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk door AutoGarantVeiling van de hand gewezen.

2.2    Afwijking van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met AutoGarantVeiling overeengekomen te worden.

2.3    AutoGarantVeiling behoudt zich het recht om zonder voorafgaande aankondiging deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen gelden met onmiddellijke ingang, doch hebben slechts gevolg voor Koopovereenkomsten die tot stand komen ten aanzien van Auto’s die na deze wijziging door AutoGarantVeiling worden geveild.

Artikel 3:  Registratie
3.1    Om te kunnen deelnemen aan een Veiling dient de Aspirant-koper zich voor aanvang van de Veiling te hebben geregistreerd op de door AutoGarantVeiling op haar website voorgeschreven wijze. Registratie is alleen mogelijk indien de Aspirant-koper bij registratie zonder enig voorbehoud verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en eventueel bijzondere procedures die AutoGarantVeiling op haar Veiling van toepassing verklaart.

3.2    De Aspirant-koper is verplicht om ervoor te zorgen dat door hem/haar bij registratie alle door de Aspirant-koper aan AutoGarantVeiling te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de Aspirant-koper garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de Aspirant-koper de verplichting om AutoGarantVeiling per ommegaand van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

3.3    AutoGarantVeiling behoudt zich het recht voor om een Aspirant-koper c.q. Aspirant-koper registratie en/of deelname aan een Veiling, om haar moverende redenen, te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.4    Door zijn/haar deelname aan een Veiling verklaart de Aspirant-koper bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten, dat hij/zij 18 jaar of ouder is en dat hij/zij (in geval van Toewijzing) bevoegd is om ten aanzien van de betreffende Auto een Koopovereenkomst aan te gaan.

3.5    Aspirant-kopers dienen op eerste verzoek en naar genoegen van AutoGarantVeiling aan te tonen dat zij kredietwaardig zijn, bij gebreke waarvan AutoGarantVeiling hen de deelname aan de Veiling kan ontzeggen.

3.6    De Aspirant-koper dient zich op eerste verzoek van AutoGarantVeiling op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de Aspirant-koper niet is toegestaan om deel te nemen aan de Veiling.

3.7    De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Aspirant-koper gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een Aspirant-koper niet aan derden worden overgedragen. Als de Aspirant-koper vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Aspirant-koper AutoGarantVeiling hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De Aspirant-koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de Aspirant-koper onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. AutoGarantVeiling is gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een Aspirant-koper als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de Aspirant-koper.

Artikel 4:  Schending van de spelregels bij een veiling via de website
4.1    AutoGarantVeiling behoudt zich in het bijzonder het recht voor Aspirant-kopers onmiddellijk een waarschuwing te sturen, de Veiling te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en/of te beëindigen indien een of meerdere Aspirant-kopers:
a.    zich niet houdt aan de door AutoGarantVeiling gestelde voorwaarden;
b.    het onmogelijk maakt de gegevens die aan AutoGarantVeiling geleverd zijn te controleren. Voor AutoGarantVeiling is het onmogelijk om alle gegevens van consumenten en/of Aspirant-kopers te controleren. Aspirant-kopers hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens AutoGarantVeiling aansprakelijk voor schade die AutoGarantVeiling lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een consument en/of Aspirant-koper toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een Koopovereenkomst c.q. het uitbrengen van een bod;
c.    het imago van AutoGarantVeiling schendt; of
d.    onder een onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.

Artikel 5:  Privacy beleid

5.1    De Persoonsgegevens van de Aspirant-koper, die via het gebruikmaken van de door AutoGarantVeiling aangeboden diensten worden verstrekt, worden door AutoGarantVeiling overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke voorschriften (Wet bescherming persoonsgegevens) en het bepaalde op de website van AutoGarantVeiling verwerkt.

5.2    Door registratie als Aspirant-koper stemt de Aspirant-koper ermee in dat diens persoonsgegevens in het automatische gegevensbestand van de AutoGarantVeiling worden opgenomen. AutoGarantVeiling is gerechtigd om de verwerking van de persoonsgegevens (gedeeltelijk) uit te besteden aan derden.

5.3    Persoonsgegevens van de Aspirant-koper, waaronder de naam, afbeelding, het (mobiele) telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Aspirant-koper worden uitsluitend gebruikt in verband met de dienstverlening in het kader van de door AutoGarantVeiling aangeboden dienstverlening. Deze persoonsgegevens worden zonder toestemming van de Aspirant-koper niet aan derden verstrekt. Bankgegevens worden niet verwerkt en opgeslagen door AutoGarantVeiling. Betalingen worden via de beveiligde website van de incassogemachtigde van AutoGarantVeiling uitgevoerd.

5.4    De Aspirant-koper heeft het recht om de van hem geregistreerde persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. De Aspirant-koper kan diens toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens te allen tijde herroepen door het zenden van een e-mail met die strekking aan info@autogarantveiling.nl. In dat geval is het evenwel voor de Aspirant-koper niet langer mogelijk om gebruik te maken van de door AutoGarantVeiling aangeboden diensten voor zover daarvoor een persoonlijk gebruikersprofiel is vereist.

Artikel 6:  Veilingprocedure
6.1    De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door AutoGarantVeiling bepaald. Dit betekent onder andere dat AutoGarantVeiling de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, indien daarvoor naar het oordeel van AutoGarantVeiling redelijke gronden zijn, Aspirant-kopers al of niet tot de Veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer Auto’s niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) de aangeboden Auto’s, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

6.2    De duur van een Veiling staat aangegeven op de website van AutoGarantVeiling. Dit laat onverlet dat AutoGarantVeiling gerechtigd is om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal AutoGarantVeiling onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Aspirant-kopers toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. AutoGarantVeiling is hiertoe evenwel niet verplicht.

6.3    Een Aspirant-koper aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een online veiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de website van AutoGarantVeiling en/of een Veiling, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van en/of gebreken in de website en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de website op draait. Voorts kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de website en/of aan het onderliggende systeem aan een onbeperkte toegang tot de website en/of een Veiling en/of aan het uitbrengen van een Bod in de weg staan.

Artikel 7:  Onderzoeksplicht

7.1    Omschrijvingen van een Auto en alle inlichtingen op de website van AutoGarantVeiling en/of op andere wijze gedaan, worden naar “beste weten” door AutoGarantVeiling gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door AutoGarantVeiling wordt ingestaan.

7.2    De Aspirant-koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan doen van een Bod in de showroom te onderzoeken.

7.3    AutoGarantVeiling is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen, vergissingen en fouten in informatie die zij voorafgaand aan de totstandkoming van een Koopovereenkomst in het kader van een Veiling verstrekt.

7.4    De Koper is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in Artikel 11 van deze algemene voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de gekochte Auto’s sprake is van gebruikte Auto’s, geldt dat deze worden gekocht in de staat waarin ze zich bij afname bevinden en dat gebreken of tekorten uiterlijk 48 uur na afname aan AutoGarantVeiling moeten worden gemeld.

Artikel 8:  Bieden
8.1    De Veiling van iedere Auto vindt plaats bij opbod en onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat AutoGarantVeiling niet gehouden is om de Auto aan de hoogste Aspirant-koper te leveren, indien de Auto – om welke reden dan ook –  niet meer beschikbaar dan wel leverbaar is.

8.2    Bij onduidelijkheid over de inhoud van een Veiling is de tekst op de website van AutoGarantVeiling leidend.

8.3    Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door AutoGarantVeiling op haar website wordt aangegeven. Door het uitbrengen van een bod op een Auto gaat de Aspirant-koper akkoord met de reserverings-, boekings-, leverings-, huisregels en andere voorwaarden van AutoGarantVeiling.

8.4    Er kan geboden worden met ronde bedragen van minimaal € 100,- en met een maximaal opbod van €1.000,-. Een hoger opbod dan € 1.000,- ineens wordt niet direct geaccepteerd.

8.5    Ieder Bod van de Aspirant-koper geldt als een aanbod aan AutoGarantVeiling in de zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De Aspirant-koper is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Aspirant-koper die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens AutoGarantVeiling en (na Toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar Bod jegens AutoGarantVeiling en/of de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen. AutoGarantVeiling noch haar medeweerkers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in verband met een Bod wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van AutoGarantVeiling, haar ondergeschikten dan wel door haar ingeschakelde tussenpersonen.

8.6    Wanneer een Aspirant-koper door het plaatsten van een bod de hoogste bieder van een Veiling is geworden en AutoGarantVeiling die bieding accepteert, wordt Aspirant-koper na Toewijzing als Koper aangemerkt.

8.7    De hoogste bieding van een Veiling kan op de website van AutoGarantVeiling worden geplaatst, onder vermelding van naam, bieddatum, -tijd en prijs.

8.8    Het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen is niet toegestaan. Het is Aspirant-koper ook niet toegestaan om de prijs van een Veiling te manipuleren dan wel pogingen daartoe te doen.

Artikel 9:  Totstandkoming Koopovereenkomst
9.1    De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment van Toewijzing.

9.2    De Aspirant-koper is er van op de hoogte dat de Auto’s die op de Veiling voor verkoop worden aangeboden aan de Verkoper kunnen toebehoren. Voor zover niet AutoGarantVeiling, maar een derde als Verkoper optreedt, handelt AutoGarantVeiling slechts als bemiddelaar en in naam en voor rekening van de Verkoper en komt er tussen de Verkoper en de Koper een Koopovereenkomst tot stand. Hiervan is onder meer sprake indien in de aankondiging voor de Veiling, in de veilingcatalogus en/ of andere uitingen zijdens AutoGarantVeiling is aangegeven dat de Veiling in opdracht van een al dan niet benoemde derde plaatsvindt.

Artikel 10:  Betaling

10.1    AutoGarantVeiling verzendt (in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper) een Bevestigingsmail waarin de totstandkoming van een Koopovereenkomst aan de Koper wordt bevestigd.

10.2    Koper dient binnen 3 dagen na de ontvangst van de bevestigingsmail, doch in ieder geval voor het moment van afname c.q. levering, de aan AutoGarantVeiling verschuldigde bedragen ten aanzien van de gekochte Auto bij te schrijven op de derdenrekening van de door AutoGarantVeiling aangewezen incassogemachtigde. De incassogemachtigde maakt het op de derdenrekening geparkeerde bedrag 48 uur nadat de auto is afgeleverd aan AutoGarantVeiling over.

10.3    Wanneer het verschuldigde bedrag niet door de Koper binnen 3 dagen na de ontvangst van de bevestigingsmail is overgemaakt op de derdenrekening van de incassogemachtigde van AutoGarantVeiling, is de Koper in van rechtswege verzuim jegens AutoGarantVeiling. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het verschuldigde bedrag een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij elke ingetreden maand als hele maand telt.

10.4    De Koper die in verzuim is komen te verkeren en eenmaal vruchteloos schriftelijk is aangemaand is AutoGarantVeiling een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de hoofdsom, met een minimum van € 80,–.

10.5    Indien de Koper in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting, dan is AutoGarantVeiling bevoegd na aankondiging of ingebrekestelling, de Auto opnieuw aan te bieden op een Veiling. De koper is in dat geval gehouden om op verzoek van AutoGarantVeiling onmiddellijk te betalen, elk nadelig saldo dat voortvloeit uit de wederverkoop alsook alle door zijn verzuim veroorzaakte schade

10.6    Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, voor zover de wet zulks toelaat.

Artikel 11:  Afname
11.1    De Koper verplicht zich jegens AutoGarantVeiling om de aangeschafte Auto af te nemen op de door AutoGarantVeiling (in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper) op haar website of in haar overige berichtgevingen aangegeven tijd en plaats op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Deze datum geldt voor de Koper als fatale datum. De levering van de gekochte Auto vindt plaats door het ter beschikking stellen van de gekochte Auto aan de Koper. Het risico van de gekochte Auto is voor de Koper vanaf het moment van levering.

11.2    In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 kan levering van de gekochte Auto ook plaatsvinden door aflevering van het gekochte door AutoGarantVeiling dan wel een daartoe ingeschakelde vervoerder op een door de Koper opgegeven adres indien zulks is overeengekomen. In dat geval wordt de gekochte Auto vervoerd voor rekening van de Koper, die de kosten ter zake binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan AutoGarantVeiling zal vergoeden, tenzij anders wordt overeengekomen.

11.3    Een overeengekomen levertijd is voor AutoGarantVeiling geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4    Indien Koper niet tijdig tot afname overgaat c.q. weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie aan AutoGarantVeiling of met het opvolgen van de instructies van AutoGarantVeiling die nodig zijn voor de levering van de Auto, is de Koper in verzuim jegens de AutoGarantVeiling en onder meer gehouden om de schade van AutoGarantVeiling te vergoeden onverminderd enig ander recht. AutoGarantVeiling is in zo’n geval gerechtigd om de Auto op te slaan voor rekening en risico van de Koper waarbij de Koper jegens AutoGarantVeiling verplicht is om alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten te voldoen, in welk geval de AutoGarantVeiling de Auto pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan.

11.5    Een overeengekomen levertijd gaat in nadat de Koper alle gegevens, waarvan AutoGarantVeiling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Koopovereenkomst, aan AutoGarantVeiling heeft verstrekt.

11.6    AutoGarantVeiling handelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van Koopovereenkomst, zoals bij de afname c.q. levering van verkochte Auto’s in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper.

Artikel 12:  Voorwaarden Tegoedbon (voucher)
12.1    Dit artikel is van toepassing op iedere door AutoGarantVeiling – op welke wijze dan ook – aan de Consument en/of Aspirant-koper uitgegeven tegoedbon, voucher e.d. (hierna: “Tegoedbon”).

12.2    De aard, waarde, geldigheidsduur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruikersvoorwaarden staan vermeld op de Tegoedbon en/of in de uiting waarin de Tegoedbon is opgenomen.

12.3    De Tegoedbon is alleen geldig gedurende de op de Tegoedbon vermelde periode. Na de vervaldatum kan de Tegoedbon niet meer worden gebruikt.

12.4    Om de Tegoedbon te gebruiken dient dit vooraf aan AutoGarantVeiling te worden aangegeven. Reserveringen kunnen alleen worden gemaakt in overleg met AutoGarantVeiling.

12.5    De Tegoedbon kan maar één keer worden gebruikt.

12.6    De Tegoedbon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

12.7    Het is niet toegestaan Tegoedbonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

12.8    Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd en er aangifte gedaan gaat worden van vervalsing.

Artikel 13:  Eigendomsvoorbehoud
13.1    De eigendom van de gekochte Auto gaat (indien aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de Koper over op het moment van levering c.q. afname, maar niet eerder dan nadat de Koper de volledige koopsom en eventueel overige door Koper verschuldigde bedragen aan AutoGarantVeiling heeft voldaan.

Artikel 14:  Ontbinding
14.1    In onder andere het geval dat de gekochte Auto niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de Koper is afgenomen, is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft AutoGarantVeiling het recht de Koopovereenkomst met de Koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan Koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte Auto onverwijld aan één of meerdere derden te verkopen al dan niet middels een nieuwe Veiling, onverminderd enig ander recht van AutoGarantVeiling.

14.2    Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de Koopovereenkomst aan AutoGarantVeiling omstandigheden ter kennis komen die AutoGarantVeiling goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper, indien AutoGarantVeiling de Koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de Koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens AutoGarantVeiling c.q. de Verkoper uit hoofde van de Koopovereenkomst. De Koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade aan AutoGarantVeiling te vergoeden.

Artikel 15:  Overmacht
15.1    Een tekortkoming kan AutoGarantVeiling niet worden toegerekend, als de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van AutoGarantVeiling, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van AutoGarantVeiling.

15.2    In aanvulling op het voorgaande hebben Koper en AutoGarantVeiling het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden, door een schriftelijke verklaring of door een verklaring per e-mail aan de andere partij indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname van een Auto omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de Auto niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van Verkoper of een door de AutoGarantVeiling ingeschakelde derde, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld. AutoGarantVeiling is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de bedragen die door AutoGarantVeiling in verband met de betreffende Auto zijn ontvangen.

Artikel 16:  Aansprakelijkheid
16.1    Iedere aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling is uitgesloten behoudens, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AutoGarantVeiling, van haar leidinggevenden, van haar ondergeschikten dan wel van door haar ingeschakelde hulppersonen.

16.2    Iedere aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling voor de door AutoGarantVeiling bij de uitvoering van de Koopovereenkomst ingeschakelde derden is uitgesloten.

16.3    De aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling en/of door haar ingeschakelde derden voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan: gevolgschade, winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

16.4    De aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) haar website is uitgesloten.

16.5    Indien AutoGarantVeiling aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling, indien en voor zover de schade door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling beperkt tot maximaal 5% van de netto koopsom van de gekochte Auto.

16.6    Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de Koper op AutoGarantVeiling in ieder geval na verloop van 4 weken nadat de Auto volgens de overeenkomst aan de Koper is geleverd of aan de Koper ter beschikking is gesteld, tenzij de Koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

16.7    AutoGarantVeiling geeft geen vrijwaring aan Koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie ter zake enig doel waarvoor de Koper de Auto heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van de Auto aan een derde. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of nakoming van Koper of overige derden.

16.8    Niettegenstaande het overigens in dit artikel 14 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling nog het volgende:
a.    AutoGarantVeiling is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
b.    AutoGarantVeiling is niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
c.    AutoGarantVeiling is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De Aspirant-Koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in Artikel 7 van deze algemene voorwaarden, terwijl Koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan AutoGarantVeiling. Laat de Koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van Koper;
d.    AutoGarantVeiling is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. AutoGarantVeiling is derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de Aspirant-Koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen;
e.    AutoGarantVeiling is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden;
f.    AutoGarantVeiling is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van AutoGarantVeiling en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van AutoGarantVeiling.

Artikel 17:  Vrijwaring

17.1    In aanvulling op hetgeen overigens schriftelijk is overeengekomen, geldt dat de Koper AutoGarantVeiling en Verkoper uitdrukkelijk vrijwaart voor alle toekomstige en reeds geleden schade en overige aanspraken van Koper en derden, veroorzaakt door en/of verband houdende met zichtbare of verborgen gebreken, incompleetheid, onjuiste aantallen, teleurgestelde verwachtingen van de derden, niet-correcte werking, onbruikbaarheid, onverkoopbaarheid van zaken, niet voldoening het doel waarvoor en/of de verwachtingen waarmee de Koper of opvolgende derden de zaken hebben gekocht, het bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de onmogelijkheid tot overdracht van zaken aan Koper en derden, alle gevolgschade daarbij inbegrepen.
17.2    Koper vrijwaart AutoGarantVeiling en Verkoper voor alle aanspraken van AutoGarantVeiling, Verkoper en derden waaronder onder meer begrepen alle schade, kosten, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn als gevolg van of in verband met enig handelen of nalaten door AutoGarantVeiling of door haar ingeschakelde derden, voor zover deze door de uitvoering van de overeenkomst is en/of zal worden toegebracht en te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Koper, het personeel van de Koper, door Koper ingeschakelde derden en/of leveranciers.
17.3    Koper vrijwaart AutoGarantVeiling en Verkoper voor alle aanspraken van AutoGarantVeiling, Verkoper en derden, waaronder onder meer begrepen alle schade, kosten, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn, (i) die niet betreffen directe schade of (ii) die het bedrag zoals bedoeld in Artikel 16.5 te boven gaan. Voorts vrijwaart Koper AutoGarantVeiling en Verkoper voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebeurtenis, die op basis van deze overeenkomst geen aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling en/of Verkoper jegens Koper zou kunnen opleveren.

Artikel 18:  Klachtenregeling
18.1    AutoGarantVeiling beschikt over een klachtenregeling en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.

18.2    Klachten met betrekking tot de door AutoGarantVeiling verrichte diensten of het op basis van een Koopovereenkomst te betalen bedrag dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de Bevestigingsmail, volledig, duidelijk en gemotiveerd worden ingediend bij AutoGarantVeiling via info@autogarantveiling.nl.

18.3    Klachten over de uitvoering van een Koopovereenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper gebreken heeft geconstateerd, volledig, duidelijk en gemotiveerd omschreven worden ingediend bij AutoGarantVeiling via info@autogarantveiling.nl.

18.4    Bij AutoGarantVeiling ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de AutoGarantVeiling binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19:  Toepasselijk recht
19.1    Op deze algemene voorwaarden en op elke Koopovereenkomst tussen een Koper en AutoGarantVeiling is Nederlands recht van toepassing.