Algemene Voorwaarden Consumenten

van de besloten vennootschap AutoGarantVeiling B.V.,
gevestigd te Breukelen
(KvK nummer 62754548)

Artikel 1:  Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AutoGarantVeiling: de handelsnaam van de besloten vennootschap AutoGarantVeiling B.V.;
 2. Auto: de roerende zaak die op de Veiling wordt geveild;
 3. Bevestigingsmail: het e-mailbericht aan de Bieder waarin AutoGarantVeiling de Toewijzing tot uitdrukking brengt.
 4. Bieder: de Consument die zich op de door AutoGarantVeiling voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een Veiling;
 5. Bod: een door de Bieder op een Veiling voor een Auto geboden bedrag. Over dit Bod is de Bieder ingeval van Toewijzing geen andere kosten – zoals belastingen, leveringskosten e.d. – verschuldigd.
 6. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 7. Koopsom: het bedrag van de hoogste Bieding;
 8. Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst tussen AutoGarantVeiling.nl enerzijds en Koper anderzijds;
 9. Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden;
 10. Modelformulier: Het in Bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping zoals omschreven in Artikel 14:
 11. Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij de registratie door een Consument aan AutoGarantVeiling dienen te worden verstrekt om als Consument te kunnen bieden op een Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;
 12. Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van AutoGarantVeiling aan de Koper dat de Auto waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring bestaat uit het toezenden van de Bevestigingsmail;
 13. Veiling: de online veiling via de website van AutoGarantVeiling voor de verkoop van één of meerdere Auto’s;
 14. Verkoper: AutoGarantVeiling of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan AutoGarantVeiling opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper. Als op de bij een Veiling van een Auto niet staat vermeld dat de verkoop en/of Veiling plaatsvindt in opdracht van een derde, wordt AutoGarantVeiling jegens de Koper in beginsel geacht de Verkoper te zijn, behoudens andersluidende berichtgeving van AutoGarantVeiling;
 15. Website: de website www.autogarantveiling.nl waarmee AutoGarantVeiling Veilingen faciliteert.

Artikel 2:  Toepasselijkheid
2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Veiling, iedere registratie van een Bieder, ieder Bod, iedere in dat kader gesloten koopovereenkomst tussen AutoGarantVeiling en Bieder en ieder gebruik van de Website. Eventuele (algemene) voorwaarden van een Bieder worden door AutoGarantVeiling van de hand gewezen.2.2    Afwijking van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met AutoGarantVeiling overeengekomen te worden.

2.3    AutoGarantVeiling behoudt zich het recht om zonder voorafgaande aankondiging deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen gelden met onmiddellijke ingang, doch hebben slechts gevolg voor Koopovereenkomsten die tot stand komen ten aanzien van Auto’s die na deze wijziging door AutoGarantVeiling worden geveild.

Artikel 3:  Registratie
3.1    Om te kunnen deelnemen aan een Veiling dient de Consument zich voor aanvang van de Veiling te hebben geregistreerd op de door AutoGarantVeiling op haar Website voorgeschreven wijze. Registratie is alleen mogelijk indien de Consument bij registratie zonder enig voorbehoud verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en eventueel bijzondere procedures die AutoGarantVeiling op haar Veiling van toepassing verklaart.3.2    De Consument is verplicht om ervoor te zorgen dat door hem/haar bij registratie alle door de Consument aan AutoGarantVeiling te verstrekken gegevens – waaronder zijn/haar volledige naam en adres – volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de Consument garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de Bieder de verplichting om AutoGarantVeiling per ommegaand van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

3.3    De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Bieder gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een Bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de Bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Bieder AutoGarantVeiling hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De Bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de Bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. AutoGarantVeiling is gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een Bieder als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de Bieder.

3.4    AutoGarantVeiling behoudt zich het recht voor om een Consument c.q. Bieder registratie en/of deelname aan een Veiling, om haar moverende redenen, te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.5    Door zijn/haar deelname aan een Veiling verklaart de Bieder bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten, dat hij/zij 18 jaar of ouder is en dat hij/zij (in geval van Toewijzing) bevoegd is om ten aanzien van de betreffende Auto een Koopovereenkomst aan te gaan.

3.6    De Bieder dient zich op eerste verzoek van AutoGarantVeiling op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de Bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de Veiling.

Artikel 4:  Schending van de spelregels bij een veiling via de Website
4.1    AutoGarantVeiling behoudt zich in het bijzonder het recht voor de Bieder en/of Bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, de Veiling te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en/of te beëindigen indien een Bieder:
a.    zich niet houdt aan de door AutoGarantVeiling gestelde voorwaarden;
b.    het onmogelijk maakt de gegevens die aan AutoGarantVeiling geleverd zijn te controleren. Voor AutoGarantVeiling is het onmogelijk om alle gegevens van consumenten en/of bieders te controleren. Bieders hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens AutoGarantVeiling aansprakelijk voor schade die AutoGarantVeiling lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een consument en/of bieder toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een Koopovereenkomst c.q. het uitbrengen van een bod;
c.    het imago van AutoGarantVeiling schendt; of
d.    onder een onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.

Artikel 5:  Privacy beleid
5.1    De Persoonsgegevens van de Consument, die via het gebruikmaken van de door AutoGarantVeiling aangeboden diensten worden verstrekt, worden door AutoGarantVeiling overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke voorschriften (Wet bescherming persoonsgegevens) verwerkt.5.2    AutoGarantVeiling zal uw Persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in het op haar Website omschreven Privacy Beleid.5.3    Door registratie als Bieder stemt de Consument ermee in dat diens persoonsgegevens in het automatische gegevensbestand van de AutoGarantVeiling worden opgenomen. AutoGarantVeiling is gerechtigd om de verwerking van de persoonsgegevens (gedeeltelijk) uit te besteden aan derden.5.4    Persoonsgegevens van de Consument, waaronder de naam, afbeelding, het (mobiele) telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Consument worden uitsluitend gebruikt in verband met de dienstverlening in het kader van de door AutoGarantVeiling aangeboden dienstverlening. Deze persoonsgegevens worden zonder toestemming van de Consument niet aan derden verstrekt. Bankgegevens worden niet verwerkt en opgeslagen door AutoGarantVeiling. Betalingen worden via de beveiligde website van de incassogemachtigde van AutoGarantVeiling uitgevoerd.

5.5    De Consument heeft het recht om de van hem geregistreerde persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. De Consument kan diens toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens te allen tijde herroepen door het zenden van een e-mail met die strekking aan info@autogarantveiling.nl. In dat geval is het evenwel voor de Consument niet langer mogelijk om gebruik te maken van de door AutoGarantVeiling aangeboden diensten voor zover daarvoor een persoonlijk gebruikersprofiel is vereist.

Artikel 6:  Veilingprocedure
6.1    De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door AutoGarantVeiling bepaald. Dit betekent onder andere dat AutoGarantVeiling de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, indien daarvoor naar het oordeel van AutoGarantVeiling redelijke gronden zijn, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer Auto’s niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) de aangeboden Auto’s, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.6.2    De duur van een Veiling staat aangegeven op de Website. Dit laat onverlet dat AutoGarantVeiling gerechtigd is om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal AutoGarantVeiling onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling
gebruik kunnen maken. AutoGarantVeiling is hiertoe evenwel niet verplicht. 6.3    Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een online veiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Website en/of een Veiling, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van en/of gebreken in de website en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de website op draait. Voorts kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Website en/of aan het onderliggende systeem aan een onbeperkte toegang tot de Website en/of een Veiling en/of aan het uitbrengen van een Bod in de weg staan.

Artikel 7:  Omschrijving Auto
7.1    Omschrijvingen van een Auto en alle inlichtingen op de Website en/of op andere wijze gedaan, worden naar “beste weten” door AutoGarantVeiling gedaan.7.2    AutoGarantVeiling is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen, vergissingen en fouten in informatie die zij voorafgaand aan de totstandkoming van een Koopovereenkomst in het kader van een Veiling verstrekt.

Artikel 8:  Bieden
8.1    De Veiling van iedere Auto vindt plaats bij opbod en onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat AutoGarantVeiling niet gehouden is om de Auto aan de hoogste bieder te leveren, indien de Auto – om welke reden dan ook –  niet meer beschikbaar dan wel leverbaar is.8.2    Bij onduidelijkheid over de inhoud van een Veiling is de tekst op de Website leidend.8.3    Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door AutoGarantVeiling op de Website wordt aangegeven. Door het uitbrengen van een bod op een Auto gaat de bieder akkoord met de reserverings-, boekings-, leverings-, huisregels en andere voorwaarden van AutoGarantVeiling.8.4    Er kan geboden worden met ronde bedragen van minimaal € 100,- en met een maximaal opbod van €1.000,-. Een hoger opbod dan € 1.000,- ineens wordt niet direct geaccepteerd.

8.5    Ieder Bod van de Bieder geldt als een aanbod aan AutoGarantVeiling in de zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De Bieder is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens AutoGarantVeiling en (na Toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar Bod jegens AutoGarantVeiling en/of de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.

8.6    Wanneer een Bieder door het plaatsten van het hoogste bod de hoogste bieder van een Veiling is geworden, dan ontvang de Bieder een Bevestigingsmail. Hierin staat hoe de afhandeling van de Veiling en Koopovereenkomst verder verloopt.

8.7    De hoogste bieding van een Veiling kan op de Website worden geplaatst, onder vermelding van naam, bieddatum, -tijd en prijs.

8.8    Het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen is niet toegestaan. Het is Bieder ook niet toegestaan om de prijs van een Veiling te manipuleren dan wel pogingen daartoe doen.

Artikel 9:  Totstandkoming Koopovereenkomst
9.1    De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van de Toewijzing.9.2    De Bieder is er van op de hoogte dat de Auto’s die op de Veiling voor verkoop worden aangeboden aan de Verkoper kunnen toebehoren. Voor zover niet AutoGarantVeiling, maar een derde als Verkoper optreedt, handelt AutoGarantVeiling slechts als bemiddelaar en in naam en voor rekening van de Verkoper en komt er tussen de Verkoper en de Koper een Koopovereenkomst tot stand. Hiervan is onder meer sprake indien in de aankondiging voor de Veiling, in de veilingcatalogus en/ of andere uitingen zijdens AutoGarantVeiling is aangegeven dat de Veiling in opdracht van een al dan niet benoemde derde plaatsvindt.

Artikel 10:  Betaling
10.1    AutoGarantVeiling verzendt (in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper) een Bevestigingsmail waarin de totstandkoming van een Koopovereenkomst aan de Koper wordt bevestigd.10.2    Koper dient binnen 3 dagen na de ontvangst van de bevestigingsmail, doch in ieder geval voor het moment van afname c.q. levering, de aan AutoGarantVeiling verschuldigde bedragen ten aanzien van de gekochte Auto bij te schrijven op de derdenrekening van de door AutoGarantVeiling aangewezen incassogemachtigde. De incassogemachtigde maakt het op de derdenrekening geparkeerde bedrag 48 uur nadat de auto is afgeleverd aan AutoGarantVeiling over, tenzij de Koper de incassogemachtigde voor het verstrijken van deze termijn laat weten dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht als bedoeld in artikel 14.1. In dat geval stort de incassogemachtigde, indien en zodra de Auto aan AutoGarantVeiling is geretourneerd, het op de derdenrekening geparkeerde bedrag minus (eventuele) schade terug naar de Koper. Wanneer levering niet binnen de in artikel 11.4 bedoelde termijn heeft plaatsgevonden dan wel AutoGarantVeiling de incassogemachtigde bericht c.q. bevestigt dat de Auto niet geleverd zal worden, stort de incassogemachtigde het op de derdenrekening geparkeerde bedrag eveneens terug naar de Koper.10.3    Wanneer het verschuldigde bedrag niet door de Koper binnen 3 dagen na de ontvangst van de bevestigingsmail is overgemaakt op de derdenrekening van de incassogemachtigde van AutoGarantVeiling is de Koper in verzuim jegens AutoGarantVeiling en heeft AutoGarantVeiling recht op vergoeding van een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag tot de dag der algehele voldoening.10.4    De Koper is AutoGarantVeiling voorts een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wanneer deze, na het intreden van verzuim, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de hoofdsom, met een minimum van € 80,–.

10.5    Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 11:  Afname
11.1    De Koper verplicht zich jegens AutoGarantVeiling om de aangeschafte Auto af te nemen op de door AutoGarantVeiling (in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper) op haar Website of in haar overige berichtgevingen aangegeven tijd en plaats op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Deze datum geldt voor de Koper als fatale datum. De levering van de gekochte Auto aan de Koper vindt plaats door overschrijving van het kenteken op naam van Koper en het ter beschikking stellen van de gekochte Auto op de afhaaldag waarbij op dat moment het risico ter zake de gekochte Auto voor de Koper is.11.2    In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 kan levering van de gekochte Auto ook plaatsvinden door aflevering van het gekochte door AutoGarantVeiling dan wel een daartoe ingeschakelde vervoerder op een door de Koper opgegeven adres indien zulks is overeengekomen. In dat geval wordt de gekochte Auto vervoerd voor rekening van de Koper, die de kosten ter zake binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan AutoGarantVeiling zal vergoeden, tenzij anders wordt overeengekomen. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Koper is in dat geval gehouden om bij aflevering de Auto af te nemen.11.3    Indien Koper niet tijdig tot afname overgaat c.q. weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie aan AutoGarantVeiling of met het opvolgen van de instructies van AutoGarantVeiling die nodig zijn voor de levering van de Auto, is de Koper in verzuim jegens de AutoGarantVeiling en onder meer gehouden om de schade van AutoGarantVeiling te vergoeden onverminderd enig ander recht. AutoGarantVeiling is in zo’n geval gerechtigd om de Auto op te slaan voor rekening en risico van de Koper waarbij de Koper jegens AutoGarantVeiling verplicht is om alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vervoerskosten en demontagekosten, te voldoen, in welk geval de AutoGarantVeiling de Auto pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan.11.4    Levering van de Auto vindt plaats binnen 30 dagen nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, tenzij partijen anders overeenkomen.

11.5    AutoGarantVeiling handelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van Koopovereenkomst, zoals bij de afname c.q. levering van verkochte Auto’s in de hoedanigheid van Verkoper dan wel als gemachtigde van Verkoper.

Artikel 12:  (Wettelijke) Garantie
12.1    Onverminderd het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden staat AutoGarantVeiling er voor in dat de Auto voldoet aan de Koopovereenkomst. Of een Auto voldoet aan de Koopovereenkomst hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij kan bijvoorbeeld van belang zijn of de Auto een tweedehands product is dat wordt verkocht en of er voor de Auto een minimumkoopprijs is aangegeven op de Veiling.

12.2    Een door AutoGarantVeiling, de Verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de Koopovereenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Koopovereenkomst.

12.3    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Koopovereenkomst.

12.4    AutoGarantVeiling verleent vanaf de aankoop van de Auto twaalf maanden garantie op de alle mechanische en elektrische onderdelen van de Auto. Op deze garantie zijn de door AutoGarantVeiling gehanteerde en op haar Website vermelde Garantie Voorwaarden van toepassing.

Artikel 13:  Herroepingsrecht
13.1    De Koper kan een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een Auto gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek ontbinden. De Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.13.2    De in dit artikel 14.1 genoemde bedenktijd verstrijkt 14 dagen nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Auto heeft ontvangen, of:
a.    als de Koper in eenzelfde Koopovereenkomst (wettelijk term: bestelling) meerdere Auto’s heeft gekocht: de dag waarop de Koper of een door hem aangewezen derde, de laatste Auto heeft ontvangen. De Verkoper mag, mits hij de Koper hier voorafgaand aan het veilingproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een Koopovereenkomst van meerdere Auto’s met een verschillende levertijd weigeren;
b.    als de levering van een Auto bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.13.3    Indien de Verkoper de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.13.4    Indien de Verkoper de in het artikel 14.3 bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 14:  Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd
14.1    Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met de Auto. De Koper zal de Auto slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Auto vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper de Auto slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Koper dat in een winkel zou mogen doen. Het gebruik van de Auto tijdens de bedenktijd wordt in ieder geval geacht verder te zijn gegaan dan de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Auto vast te stellen, wanneer:
a.    meer dan 100 kilometer met de Auto is gereden, gerekend vanaf de kilometerstand op het moment van afname c.q. levering;
b.    de Auto (zichtbaar) is beschadigd of duidelijke tekenen van gebruik zichtbaar zijn; en/of
c.    de Auto met alle geleverde toebehoren en accessoires incompleet is;
d.    reclame, belettering en/of accessoires op, aan en/of in de Auto door de Koper zijn aangebracht. .

14.2    De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Auto die het gevolg is van een manier van omgaan met de Auto die verder gaat dan is toegestaan in artikel 15.1. Meer specifiek betekent dit dat AutoGarantVeiling in dat geval gerechtigd is – onder meer – de navolgende kosten bij de Koper in rekening te brengen c.q. in mindering te brengen op het ingevolge artikel 16.2 aan de Koper terug te betalen bedrag:
a.    alle kosten ten gevolge van vermissing van een der delen van het kentekenbewijs, hoofd- of reservesleutels of gebreken aan de Auto (schade aan carrosserie, interieur, en/of technische schade aan bijvoorbeeld de motor en/of de versnellingsbak en/of ontbrekende opties en accessoires);
b.    alle kosten voor het in- en uitwendig reinigen van de auto, indien bij inname van de Auto tekenen van gebruik zichtbaar zijn en een medewerker van AutoGarantVeiling het in- en uitwendig reinigen van de Auto om die reden noodzakelijk acht;
c.    alle kosten van verwijdering van reclame, belettering en accessoires die een waardevermindering veroorzaken. De door de Koper na de aflevering aangebrachte accessoires worden door AutoGarantVeiling niet vergoed;
d.    een bedrag van € 1,00 per kilometer voor iedere met de Auto gereden kilometer, gerekend vanaf de kilometerstand bij aflevering van de auto plus (standaard) 100 kilometer;

14.3    De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de Auto als de Verkoper de Koper niet voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 15:  Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan
15.1    Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de Koper dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper. Deze melding dient in dat geval aan AutoGarantVeiling te worden verricht die daarbij optreedt in de hoedanigheid van Verkoper of als gemachtigde van Verkoper.15.2    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de artikel 16.1 bedoelde melding, dient de Koper de Auto in goede staat te retourneren op een vooraf met AutoGarantVeiling afgesproken datum, tijd en locatie. Dit hoeft niet als AutoGarantVeiling heeft aangeboden de Auto zelf af te halen.15.3    De Koper retourneert de Auto met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat, en conform de door de AutoGarantVeiling verstrekte redelijke en duidelijke instructies.15.4    Bij inname van de Auto wordt door een medewerker van AutoGarantVeiling een innameformulier (volledig) ingevuld, welke voor akkoord door de Koper dient te worden ondertekend.

15.5    Indien AutoGarantVeiling dat noodzakelijk acht zal direct na inname de algehele staat van de auto worden beoordeeld door een onafhankelijk expertisebureau. De kosten van deze expertise zijn enkel en alleen voor rekening van AutoGarantVeiling indien de Koper zijn of haar gelijk haalt uit dit expertiserapport.

15.6    Alle kosten met betrekking tot de door de Koper afgesloten verzekeringen en betaalde c.q. te betalen houderschapsbelasting ter zake de Auto zijn en blijven voor rekening van de Koper en worden derhalve niet door AutoGarantVeiling vergoed.

15.7    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

15.8    De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het retourneren van de Auto.

Artikel 16:  Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping
16.1    Als de Verkoper de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt de Verkoper na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.16.2    De Verkoper vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door de Verkoper in rekening gebracht voor de geretourneerde Auto, minus eventuele schade en/of kosten als bedoeld in Artikel 14 en Artikel 15 , onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper de herroeping meldt. Behoudens het geval de Verkoper aanbiedt de Auto op te halen, is de Verkoper evenwel gerechtigd te wachten met terugbetalen tot hij de Auto heeft ontvangen of tot dat de Koper aantoont dat hij de Auto heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.16.3    De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

Artikel 17:  Eigendomsvoorbehoud
17.1    De eigendom van de gekochte Auto gaat (indien aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de Koper over op het moment van levering c.q. afname, maar niet eerder dan nadat de Koper de volledige koopsom en eventueel overige door Koper verschuldigde bedragen aan AutoGarantVeiling, die daarbij optreedt namens de Verkoper, heeft voldaan.

Artikel 18:  Ontbinding
18.1    In onder andere het geval dat de gekochte Auto niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de Koper is afgenomen, is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft AutoGarantVeiling het recht de Koopovereenkomst met de Koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan Koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte Auto onverwijld aan één of meerdere derden te verkopen al dan niet middels een nieuwe Veiling, onverminderd enig ander recht van AutoGarantVeiling.18.2    Het voorgaande geldt ook indien AutoGarantVeiling (als Verkoper of als gemachtigde van de Verkoper) de Koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de Koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens AutoGarantVeiling c.q. de Verkoper uit hoofde van de Koopovereenkomst. De Koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade te vergoeden.

Artikel 19:  Overmacht
19.1    Een tekortkoming kan AutoGarantVeiling niet worden toegerekend, als de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van AutoGarantVeiling, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van AutoGarantVeiling.19.2    In aanvulling op het voorgaande hebben Koper en AutoGarantVeiling het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden, door een schriftelijke verklaring of door een verklaring per e-mail aan de andere partij indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname van een Auto omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de Auto niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van Verkoper of een door de AutoGarantVeiling ingeschakelde derde, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld. AutoGarantVeiling is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de bedragen die door AutoGarantVeiling in verband met de betreffende Auto zijn ontvangen.

Artikel 20:  Aansprakelijkheid
20.1    Voor zover rechtens toegestaan, is iedere aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) haar website uitgesloten, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van AutoGarantVeiling.20.2    Voor zover rechtens toegestaan, is iedere aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling en/of van de door AutoGarantVeiling bij de uitvoering van de Koopovereenkomst ingeschakelde derden uitgesloten. Indien en voor zover er ondanks het voorgaande rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van Verkoper en/of van de door Verkoper ingeschakelde derden beperkt tot maximaal 5%  koopprijs van de Auto en de aansprakelijkheid van een ingeschakelde derde beperkt tot maximaal de netto vergoeding die de betreffende derde ontvangt voor de verrichtte werkzaamheid in het kader van de uitvoering van de Koopovereenkomst.20.3    De aansprakelijkheid van AutoGarantVeiling en/of de door de AutoGarantVeiling bij de uitvoering van de Koopovereenkomst ingeschakelde derden voor indirecte schade is uitgesloten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: schade wegens winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

Artikel 21:  Klachtenregeling
21.1    AutoGarantVeiling beschikt over een klachtenregeling en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.21.2    Klachten met betrekking tot de door AutoGarantVeiling verrichte diensten of het op basis van een Koopovereenkomst te betalen bedrag dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de Bevestigingsmail, volledig, duidelijk en gemotiveerd worden ingediend bij AutoGarantVeiling via info@autogarantveiling.nl.21.3    Klachten over de uitvoering van een Koopovereenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper gebreken heeft geconstateerd, volledig, duidelijk en gemotiveerd omschreven worden ingediend bij AutoGarantVeiling via info@autogarantveiling.nl.21.4    Bij AutoGarantVeiling ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de AutoGarantVeiling binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 22:  Toepasselijk recht
22.1    Op deze algemene voorwaarden en op elke Koopovereenkomst tussen een Koper en AutoGarantVeiling is Nederlands recht van toepassing.